Σημαντική διάκριση για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το HL7 Hellas

Σημαντική διάκριση για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)  αποτελεί η εύφημη μνεία στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας, που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) στην Αθήνα στις 12-13 Οκτωβρίου, για την εργασία: «Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Πολυτέλεια ή Ανάγκη;».

Η συγκεκριμένη μελέτη είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Ιατρικής, του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, και του Οργανισμού HL7 HELLAS. Συγγραφείς της εργασίας είναι οι Αγγελίνα Κουρούμπαλη, Δημήτριος Κατεχάκης, Αλέξανδρος Μπέρλερ, και Μανόλης Τσικνάκης.

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΗΦΥ) αποτελεί την συστηματική και διαχρονική συλλογή του ιστορικού και της κατάστασης υγείας ενός πολίτη. Η διαχρονική αυτή καταγραφή πληροφοριών υγείας επιτυγχάνεται με την διασύνδεση διαφορετικών συστημάτων που συλλέγουν πληροφορίες και στοιχεία υγείας των πολιτών. Ο ΗΦΥ επίσης παρέχει πληροφορίες διοικητικής, οικονομικής και στατιστικής φύσεως, καθώς και ποιοτικού ελέγχου.

Η υιοθέτηση και ουσιαστική χρήση του ΗΦΥ αποφέρει πολλαπλά οφέλη στους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως βελτίωση στην ποιότητα, την ακρίβεια και διαθεσιμότητα της πληροφορίας, αύξηση της ταχύτητας επεξεργασίας αιτημάτων, και άρα βελτίωση της παραγωγικότητας. Επίσης, ο ΗΦΥ μπορεί να προσφέρει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες όπως για παράδειγμα ιστορικό φαρμακευτικής αγωγής, κλινική εικόνα σε βάθος χρόνου αλλά και υποστήριξη αποφάσεων, όπως ειδοποιήσεις για αλλεργίες, και άλλα. Ο κατάλληλος σχεδιασμός και η σταδιακή υλοποίηση του ΗΦΥ στο σύστημα υγείας αποτελούν τη βάση για την εξέλιξη της ήδη υφιστάμενης υποδομής των φορέων υγείας.

Η εργασία περιγράφει τα χαρακτηριστικά, τη λειτουργία και τα πλεονεκτήματα του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας. Αναφέρεται διεξοδικά στην ουσιαστική χρήση του ΗΦΥ και στη διαλειτουργικότητα που πρέπει να εξασφαλίζεται στα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων, ώστε να υπάρξει πραγματική αξιοποίηση των μεγάλων επενδύσεων που έχουν ήδη γίνει. Επίσης, αναλύει την σημασία της πιστοποίησης και τα στάδια εφαρμογής συστημάτων ΗΦΥ προκειμένου να επιτευχθεί ουσιαστική χρήση στην καθημερινή πρακτική. Η επισήμανση της ποιότητας των προδιαγραφών, οι οποίες συνοδεύουν τις προκηρύξεις έργων πληροφορικής, αποτελεί χρήσιμη υπόδειξη για την εξάλειψη των καταστάσεων και φαινομένων που παρατηρούνται μέχρι σήμερα.